ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกรียติคุณฯ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องน้ำพราว โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_1905

IMG_1935

IMG_1879