ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนายสมพงษ์ ปานเกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดยะลา
โดยมีทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน ๑๗๐ คน เข้าร่วม เพื่อขอสนับสนุนเงินเยียวยาให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดฃายแดนภาคใต้ ตามจำนวน ดังนี้
๑. ผู้เสียชีวิต       จำนวน        ๑๗๐ คน
๒. ผู้ทุพลภาพ    จำนวน         ๑๐ คน
รวมผู้ได้รับผลกระทบ   ๑๘๐   คน
รวมงบประมาณที่ขอสนับสนุน  ๕๑๙,๓๙๘,๐๐๐  บาท ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จะช่วยให้การเยียวยาครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย
การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

S__12795957

S__12795958

S__12795961

S__12795963

S__12795964

S__12795965