ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๖ ทุน คือ
๑.  เด็กหญิงนูรฟริดาวล์ ซารีเดะ
๒.  นายมูฮำหมัดพิกรี แวจิ
๓.   นายกุลวรรธน์ คงช่วย
๔. นายศิวกร  ชุมคง
๕.  นางสาวตรีรัตน์ พรรณรังษี

ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ จำนวน ๒ ทุน คือ
๑.  เด็กหญิงธิตาพร สุขสมบูรณ์
๒. นางสาวไซนับ อินตันยะฟาร
ณ ห้องประชุม สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี

 

IMG_6912

IMG_6895

IMG_6917

IMG_6941