ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกตัวแทนในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมติที่ประชุมได้เสนอ นายกิตติ รัษฎาวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านจะบังติกอ เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ สกสค.
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

19767

19770