ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

วันนี้ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม ตัวแทนคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานรำลึกคุรุวีรชน ครั้งที่ ๙
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
S__42008579

S__42008581

S__42008582