ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรึกษาหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
S__46309406

S__46309407

 

S__46309410

S__46309411