ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วประชุมเพื่อก่อตั้ง “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย” โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง
เลขาธิการคณะกรรมการสกสค.เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

8770

8772

8774