ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม

วันศุกร์ ที่ ๒๑ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
โดยมี  นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

29348

29346

29347
29349