ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี คนใหม่

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้ไปต้อนรับ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี คนใหม่ นายเรวัตร เพชรสงค์
ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา๑๓.๓๐ น.

352774

352775