ผู้อำนวยการสำนักหงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

วันนี้ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ในฐานะ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยมี นายกล่อม ยังอภัยย์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__14450751

S__14450754

S__14450755