มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี  ที่  18 กรกฎาคม  2562   เวลา 09.30 น.
นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี  ร่วมด้วยคณะกรรมการสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้
และคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี
มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประจำปี  2561  จำนวน   6 ทุน ทุนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน)
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้
ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561
–    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  2 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
1.  เด็กหญิงนดา สะแปอิง    บุตรของ นางอะแอเส๊าะ  หะยีปะดอเฮง
2.  เด็กชายฟาฮิม สาแล๊ะ     บุตรของ  นางมูรณี  สาแล๊ะ
–    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  1 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท
1.  นายฟิตรี  หะแย           บุตรของ  นางรอซีด๊ะ  ดือราโอะ
–     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  2 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
1.  นางสาวนุรฟิรดาวส์ ซารีเดะ        บุตรของ  นางแวซายเค๊าะ  ซารีเดะ
2.  นายมูฮำหมัดพิกรี แวจิ            บุตรของ  นางปาจารีย์   แวจิ
–     ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
1.  นายสะอารีมันต์  แวแม   บุตรของ  นางชะอุ่ม  แวแม
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_8168
IMG_8177

IMG_8180

IMG_8185

IMG_8193