มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายประทีป จันทรา
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางพิศมัย จันทรา เลขประจำตัว ๐๔๖๕๖๕
ถึงแก่กรรมในวันที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

S__3031043

S__3031044