มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

 

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายกมล รัตนจินดา ทายาทของ สมาชิก ช.พ.ค.
ราย นางอรัฐยา รัตนจินดา เลขประจำตัว ๓๙๕๓๕๔  ถึงแก่กรรมในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

p391

 

 

p392