มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางแวมีเนาะ หะยีมะลี  ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ค. ราย นายยูโซะ หะยีมะลี  เลขประจำตัว ๕๗๒๘๒๐
ถึงแก่กรรมในวันที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ โรคเบาหวานและไตวาย
ณ สำนักงานสกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

IMG_5813