มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายสนิท กุลธรรม
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. ราย นางวาสนา กุลธรรม เลขประจำตัว  ๑๑๘๖๑๓
ถึงแก่กรรมในวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

S__5824532

S__5824533