มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดปัตตานี
มอบเงินค่าจัดการศพจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่นายเฉลิมชัย คงอนุมัติ ทายาทของสมาชิก ชพส.
ราย นาง
ฉลียว คงอนุมัติ เลขประจำตัว ๑๑๘๖๑๔  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
ด้วย
สาเหตุ มะเร็งปอด   ณ สำนักงาน สกสค. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__13721658 

S__13721662