มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๐ นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค.  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางสาวจำเรียง ทองบุญล้อม สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๙๖๐๔๑๖
ณ วัดทราย ตำบลทรายขาว   อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปัตตานี

IMG_8694

IMG_8696