มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นายอิทธิพล เลขะกุล
สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๘๖๘๙๑๕
ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

IMG_0512

IMG_0513