มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันนี้ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายเติม สารพร เลขประจำตัว ๓๕๓๒๗๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางอาภา สารพร คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11214875

S__11214876