มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐ น. นายบุญสม  ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายวิเชียร  ทองลาภ เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ ๑๔๑๐๕๖ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางเหี้ยง  ทองลาภ  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

S__14786630