มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางสาวสุวรรณา นนทิกาล เลขประจำตัว ช.พ.ค. ๕๗๒๗๗๐ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางสาวศมนพร สุริยะกายทอง เกี่ยวข้องเป็น ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตร      ของผู้ถึงแก่กรรม ณ วัดศรีมหาโพธิ์ ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

S__16392489

S__16392487