มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

วันพุธ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางอุษา ไชยนาเคนทร์ แก่ นายศิริพงศ์ ไชยนาเคนทร์ เกี่ยวข้องเป็น คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

S__17031173

S__17031332