มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายไพบูลย์ รัตนารมย์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว 0104152 จำนวน 200,000 บาท แก่ นางสาวนฤมล รัตนารมย์ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

344893

344993