มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.นางนวลหง โชคศิริโภคา และนางสาวลักษมณ ไชยนุ้ย เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แก่ นายสุรศักดิ์ แก้วน้อย ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายประชิต แก้วน้อย เลขประจำตัว ๕๖๗๕๑๓ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

IMG_5340

IMG_5341