มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายบุญสม  ทองศรีพราย  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางแวมูเนาะ แวะเมาะสะ เลขประจำตัว ช.พ.ค. เลขที่ ๔๖๔๙๕๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่  นาย วันโซเฟียน แวเมาะสะ
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

13786
13788