มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส.

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนสญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายบุญสม ทองศรีพราย
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี 
มอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน
๑๐๐
,๐๐๐ บาท แก่ นางกัลยา จันทลิกา ทายาทของ
สมาชิก ช.พ.ส. ราย ร.ต.ต ฉลอง จันทลิกา เลขประจำตัว  ๔๓๐๕๙๐
ถึงแก่กรรมเมื่อมวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ด้วยสาเหตุ มะเร็งไตระยะสุดท้าย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__2793475

S__2793477