มอบเงินค่าจัดการศพ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางอัมพกา จัวนาน สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่  ๖๑๙๑๓๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายจรูญ จัวนาน คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

126557

126558