มอบเงินค่าจัดการศพ ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ทายาทสมาชิก ราย นางวันเพ็ญ โชติวรรณวิรัช สมาชิก ช.พ.ค.
เลขประจำตัว  ๓๔๐๙๖๘ และ ราย นางสาวจุรี พฤมนต์ สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๕๙๖๔๘๑
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐น.
ณ วัดปทุมวารี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

S__254047

S__254048

S__254049

S__254050

S__254051