มอบเงินศาสนพิธี ราย นายอนุสรณ์ มณีประสาท

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางนวลหง โชคศิริโภคา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน  มอบหรีดและมอบเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค.
ราย นายอนุสรณ์ มณีประสาท เลขประจำตัว ช.พ.. เลขที่ 386703  แก่ นางสาวปนิฏฐา  มณีประสาท  บุตรชอบด้วยกฎหมาย
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

IMG_7337

IMG_7334