มอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธีสมาชิก ช.พ.ค.

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมด้วย นายนิเยง เจ๊ะเดร์ คณะกรรมการชมรมครูนอกประจำการ
ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาของพี่น้องมุสลิมและมอบเงินสมทบค่าใช้จ่ายศาสนพิธี
ราย นางคอลีเยาะ ฮาแว สมาชิก ช.พ.ค. เลขที่ 0830640 จำนวน 3,000 บาท แก่ นายยูโซะ ฮาแว คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
ณ บ้านเลขที่ 118/1 ถนนตะลุบัน ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

144958

145137
145139