มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินค่าจัดการศพ
สมาชิก ช.พ.ส. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นางกูไซละ แวและ ทายาทของ  นายแวอุเซ็ง แวและ
สมาชิก ช.พ.ส. เลขที่
๑๘๘๗๕๑  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด้วยสาเหตุ หัวใจล้มเหลว
ณ บ้านเลขที่ ๒๑ ถนนจะบังติกอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๑.๕๐ น.
IMG_6374
S__9314400
IMG_6380