มอบเงินอุดหนุนโครงการ “สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560”

นางธนพร ดุลยศักดิ์ศิริ นักวิชาการสวัสดิภาพชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี มอบเงินอุดหนุนโครงการ
“สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ” จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แก่ นางนิภา วิศุภกาจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะบารัง
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

125746