รับมอบเงินสนับสนุน

วันนี้ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับมอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องออกกำลังกาย เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี(บานไม่รู้โรย) จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จากสำนักงาน     ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__11460672

S__11460673