ร่วมงานมุทิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๑
ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

854

857

855