วางพวงหรีดสมาชิก ช.พ.ส.

วันนี้ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางนวลหง โชคศิริโภคา และนางสาวลักษมณ ไชยนุ้ย
เจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายจากนายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี วางพวงหรีด สมาชิก ช.พ.ส. ราย นางแคล้ว แดงประดับ เลขประจำตัว ๗๓๐๑๔ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

IMG_5343