วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพให้สมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี
วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แก่ นายรื่น ฉัตรสุวรรณ
ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ราย นางนงเยาว์ เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน สพป.ปน. ๑
เลขประจำตัว ๖๕๔๓๘๗ ถึงแก่กรรมเนื่องด้วยประสบอุบัติเหตุ ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ณ วัดสารวัน อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

S__4079708

S__4079709

S__4079711