วางหรีด และ มอบเงินค่าจัดการศพ

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี  วางหรีดเคารพและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก
ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ราย นางเมตตาจิต ศิลาลาย เลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ค. เลขที่  ๒๙๗๕๔๕  จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และเลขประจำตัวสมาชิก ช.พ.ส. เลขที่  ๕๖๖๖๘ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1182521

1182525