ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย เริ่มแล้วครับ..

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี รับเรื่องร้องทุกข์กรณีการเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติ ครม. ปี ๒๕๕๘ ซึ่งการดำเนินงานอยู่ที่สำนักปลัด กระทรวงศึกษาธิการโดยการเยียวยาจะได้รับคนละ ๔ ล้านบาท จำนวน ๑๗๐ ราย ซึ่งได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มายื่นเรื่องประกอบด้วย
๑. นางประภาส สุพงษ์ ภรรยา นายประทีป สุพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสาคอ ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๔๗
๒. นางเสาวลักษณ์ ไชยสุวรรณ ภรรยา นายนนท์ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเก่า ถูกลอบยิงและเผาพร้อมยางรถยนต์
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
๓. นายภีรพล จิตร์เสน สามี นางไพรัตน์ จิตร์เสน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดูวา ถูกลอบยิงเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๔. นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน ตำแหน่งนิติกรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

13951
13956