สัมภาษณ์รายการวิทยุ

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.10 น. นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ สวท.ปัตตานี FM. 101 mhz. ในเรื่องการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะโครงการครูช่วยครู และการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ รวมถึงโครงการ 40/75 ตลอดจนการดำเนินงานของ          สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้  การคัดค้าน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่มีบางประเด็นไม่สนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของไทย และไม่เป็นไปตามความประสงค์ของครู  ทั้งนี้เพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาให้มี      การปรับปรุงให้เป็นไปตามความประสงค์ของครู และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต่อไป

7276

7203

7275