เข้าร่วมประชุม

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายบุญสม ทองศรีพราย เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี ปีการศึกษา 2562
ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
143002

143003

143004

 

143005