เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงินประจำปี ๒๕๕๙

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรม โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และวินัยทางการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙ ในเขตภาคใต้
โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน
ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

IMG_4184
IMG_4241

IMG_4253

IMG_4227
เลขาเปิดพัฒนาชีวิตฯ_2919

IMG_4270

เลขาเปิดพัฒนาชีวิตฯ_8039

เลขาเปิดพัฒนาชีวิตฯ_9902