เข้าร่วมแสดงความยินดีกันท่านเลขาธิการศอ.บต.คนใหม่

วันนี้ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกันท่านเลขาธิการศอ.บต.คนใหม่ ท่านศุภณัฐ สิรันทวิเนติ พร้อมรับฟังแนวนโยบายในการทำงานร่วมกัน

120541

120543

 

120545