เยี่ยมเยียนครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โครงการ “ครูช่วยครู”

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะ ประธานคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู” พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ “ครูช่วยครู”  ได้ออกเยี่ยมเยียนครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตในเขตอำเภอหนองจิกและอำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 6 ราย คือ

  1. นายแวสอเฮาะ  แวสอเฮาะ
  2. นายสุพจน์  แสงขาว
  3. นายสุวิทย์  ดารามาลย์
  4. นายถาวร  จงดี
  5. นางประทุม  นิลกาญจน์
  6. นายสายสุณี  แก้วแก่นเพชร

348894

348900

348902

348904

348905

348906