่ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. เป็นประธานในการประชุม

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นประธานการประชุมสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาการติดตามการเลื่อนขั้นโควต้าพิเศษ ศอ.บต.
การจัดงานรำลึกคุรุวีรชนฯ และการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษา
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานีปัตตานี

S__15302753

S__15302754

S__15302755

S__15302756