มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ได้มอบเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ราย นางวันเพ็ญ โชติวรรณวิรัช สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๓๔๐๙๖๘ และ
ราย นางสาวจุรี พฤมนต์  สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจำตัว  ๕๙๖๔๘๑
วันนี้ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น.
ณ วัดปทุมวารี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

S__254047

S__254048

S__254049

S__254050

S__254051