ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดราชบุรี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี ให้การต้อนรับ
นายอาทิตย์ จําปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค. จังหวัดราชบุรี เนื่องด้วยมางานศพมารดาของ
นางกาญจนา นุตตะโร พนักงานเจ้าหน้าที่สกสค. จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ วัดป่าสวย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

S__466964

S__4825275