ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.ปัตตานีเข้าเยี่ยม นายกรันต์ ศรัทธาทิพย์กุล

วันนี้ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
ในฐานะประธานสมาพันธ์ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นตัวแทนเข้าเยี่ยม นายกรันต์ ศรัทธาทิพย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร สังกัด สพป.นธ. เขต ๑
ณ โรงพยาบาลสงขลานคริทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

S__4178271

S__4178272