ร่วมงานเกษียณอายุราชการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี
และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ สำนักงาน สกสค.
โดยมีผู้เกษียณจากสำนักงาน สกสค. ทั่วประเทศ และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.เข้าร่วม
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 2560
ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
S__7299129

S__7299131

S__7635146