ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี

นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานีในฐานะประธานผู้อำนวยการสกสค. กลุ่มภาคใต้ ได้มาเป็นผู้นำเพื่อปรึกษาหารือ
ในการที่จะสร้างอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา โดยมีผู้แทนจากกศน. กรรมการ สกสค.จังหวัดยะลา และผู้สูงวัยจังหวัดยะลา
ณ ห้องประชุมกศน. จังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
S__14213167

S__14213168

S__14213170

S__14213171