ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมเจรจาหารือ

วันนี้ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายบุญสม ทองศรีพราย ผู้อำนวยการสำนักงานสกสค.จังหวัดปัตตานี ร่วมหารือกับ
นายจำรูญวิทย์ ชูไพบูลย์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตปัตตานี เพื่อเจรจาป้องกันและ
แก้ไขหนี้ค้างชำระประเภทสินเชื่อ ช.พ.ค. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดยมีการนัดเจรจาแก้ไขหนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S__37552132

S__37552134

S__37552135